ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MGU-MEDISEP)


Pensioners Login

*

*


(ഫാമിലി പെൻഷൻ ഉള്ളവർ USER ID (ഉദാ. FPO1111/11 ) യും പാസ്സ്‌വേർഡ് Bank Account Number യും ആണ് ലോഗിൻ ചെയാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് .("," ,".") ഒന്നും ലോഗിൻ ചെയാൻ ഉപയോഗിയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, പെൻഷൻകാർ USER ID (ഉദാ. 1111/11 ) യും പാസ്സ്‌വേർഡ് Bank Account Number യും ആണ് ലോഗിൻ ചെയാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് )