ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MGU-MEDISEP)


*MGU-MEDISEP പെൻഷൻകാരുടെ വിവരശേഖരണത്തിനുള്ള തീയതി 22/09/2018 4:30 P M വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് (Data collection time extended upto 22/09/2018 4:30 P M.)
*വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പുതിയതായി വിവരങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ് (If wrong data is entered, delete and resubmit all.)

Pensioners Login

*

*


(ഫാമിലി പെൻഷൻ ഉള്ളവർ USER ID (ഉദാ. FPO1111/11 ) യും പാസ്സ്‌വേർഡ് Bank Account Number യും ആണ് ലോഗിൻ ചെയാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് .("," ,".") ഒന്നും ലോഗിൻ ചെയാൻ ഉപയോഗിയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, പെൻഷൻകാർ USER ID (ഉദാ. 1111/11 ) യും പാസ്സ്‌വേർഡ് Bank Account Number യും ആണ് ലോഗിൻ ചെയാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് )